Privacyverklaring Read My Lips

Over deze privacyverklaring

Read My Lips hecht veel belang aan het respecteren van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van haar website. Daarom informeert Read My Lips je duidelijk over de voorzorgen en maatregelen die zij neemt bij de behandeling van persoonlijke gegevens. Read My Lips wil je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken, geheel in lijn met de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG of GDPR). In deze privacyverklaring leggen we onder andere uit:

 1. Wie we zijn
 2. Welke rol we opnemen bij het verwerken van persoonsgegevens
 3. Welke persoonsgegevens we verzamelen en verwerken, waarom we dat doen en hoelang wij ze bewaren
 4. Welke rechten je hebt en hoe je die kan uitoefenen
 5. Wie je kan contacteren in geval van vragen i.v.m. deze privacyverklaring
 6. Met wie we bepaalde gegevens delen en waarom we dat doen.

 

Met deze verklaring wil Read My Lips u informeren of de verwerking van uw gegevens waarvoor zij verantwoordelijk is.

 

Wie zijn we

Read My Lips BV is een onderneming met maatschappelijke zetel te 2920 Kalmthout, Brasschaatsteenweg 308 en met ondernemingsnummer 0831.645.732.

 

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Persoonsgegevens omvatten alle informatie m.b.t. een geïdentificeerde of te identificeren persoon. Dat kan gaan om een naam, identificatiegegevens, loopbaaninformatie, online-identificatiegegevens of elk ander gegeven dat verband houdt met een persoon.

De verwerking van persoonsgegevens omvat elke mogelijke bewerking van deze gegevens, zoals het opvragen, verzamelen, bewaren/opslaan, vastleggen, wijzigen, aanvullen, raadplegen, analyseren ervan.

Read My Lips verwerkt uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden (zie D), op basis van diverse rechtsgronden, en ziet erop toe dat enkel de noodzakelijke gegevens worden verwerkt.

Read My Lips verzamelt en verwerkt verschillende persoonsgegevens van haar klanten. Het gaat o.a. over de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam, rijksregisternummer, adres, rijksregisternummer; burgerlijke staat, bankrekeningnummer, gezinssamenstelling, geboortedatum, geboorteplaats, telefoonnummer, e-mailadres, btw-nummer, ondernemingsnummer, …;
 • loopbaangegevens en functiegegevens
 • gegevens via e-mail, telefonische oproepen, onze contacten, sociale media, …

 

Waarom verwerken we deze persoonsgegevens?

Voorgaande gegevens worden verzameld om contact met de klant op te kunnen nemen als deze daar om verzoekt, en/of op basis van een gerechtvaardigd belang zoals (re)marketingdoelstellingen, en/of in het kader van het uitvoeren van een met de klant gesloten overeenkomst.

Read My Lips gebruikt ook tools om het surf- en klikgedrag op haar website te kennen, onder meer door cookies. Op die manier hoef je eenzelfde webformulier niet twee keer in te vullen, kan je een onvoltooide bestelling afronden en kan jouw gebruikservaring op de website optimaal verlopen.

Read My Lips verwerkt je persoonsgegevens enkel in één van de volgende gevallen:

 • wanneer je Read My Lips je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven voor de afname ervan, of wanneer de verwerking noodzakelijk is;
 • voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting;
 • het beantwoorden van elke gegronde vraag van de subsidiërende of toezichthoudende overheid om toegang te krijgen tot de gegevens;
 • voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Read My Lips of van een derde;
 • voor de administratie en boekhouding.

 

Jouw rechten zijn gewaarborgd

Read My Lips zorgt ervoor dat je de controle behoudt over je gegevens en dat je altijd je onderstaande rechten kan uitoefenen:

 • Recht op informatie, toegang en inzage

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Read My Lips van je persoonsgegevens maakt.

 

 • Recht op verbetering, verwijdering en beperking

Je bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Read My Lips. Daarnaast heb je steeds het recht om Read My Lips te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Je mag eveneens vragen om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. Andere wetten die Read My Lips verplichten om bepaalde data te bewaren gaan echter voor op deze regel.

 

 • Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

 • Recht van gegevensoverdracht

Je beschikt over het recht om je persoonsgegevens die door Read My Lips verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

 • Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken.

 

 • Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profiling en je zal door Read My Lips evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. Dit recht geldt echter niet wanneer de besluitvorming 1) nodig is om een overeenkomst te sluiten of uit te voeren; 2) wettelijk is toegestaan; 3) gebaseerd is op uitdrukkelijke toestemming. 

 

 • Uitoefening van je rechten

Je kan je rechten uitoefenen door contact op te nemen met Read My Lips (E: contact@readmylips.be)

 

 • Klachten

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact(at)apd-gba.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien je schade zou lijden als gevolg van de verwerking van je persoonsgegevens, kan je een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Wij bewaren gegevens slechts zolang nodig is om je te voorzien van de Read My Lips-diensten en voor legitieme en zakelijke doeleinden die we hierboven hebben opgesomd.

Uiteraard moeten wij ook rekening houden met wettelijke bewaartermijnen en moeten bepaalde gegevens beschikbaar blijven voor de beslechting van geschillen. Rechtsvorderingen kunnen namelijk ingesteld worden tot 10 jaar na afloop van een contract.

Read My Lips zal bijvoorbeeld een beoordeling maken met wie zij nog een actieve relatie heeft die de bewaring van persoonsgegevens rechtvaardigt. Is dat niet langer het geval, dan verwijderen we de gegevens uit onze database.

Persoonsgegevens van mogelijke nieuwe klanten gebruiken we gedurende 5 jaar tenzij er in de tussentijd een contract wat met de prospect. Dan gaat een nieuwe termijn van 5 jaar in. De prospect kan wel steeds vragen om zijn gegevens te verwijderen.

 

Read My Lips beveiligt je gegevens en geeft ze niet zomaar door aan derden

Read My Lips zorgt ervoor dat enkel personen gegevens kunnen zien als die relevant zijn om hun taken te vervullen, zoals bijvoorbeeld met jou communiceren over de uitvoering en afhandeling van onze diensten.

Read My Lips verkoopt of verhuurt jouw gegevens niet aan anderen.

Read My Lips neemt intern technische en organisatorische maatregelen om te voorkomen dat persoonsgegevens in handen komen van en verwerkt worden door onbevoegden, of per ongeluk gewijzigd of vernietigd worden. De lokalen, servers, het netwerk, de overdrachten en de gegevens worden strikt beveiligd. Regelmatig controleren we of dit beveiligingsniveau optimaal is.

Aan onze verwerkers leggen we strenge voorwaarden op om het beschermingsniveau van hun toepassingen zo hoog mogelijk te maken.

Onze medewerkers zijn onderworpen aan strenge vertrouwelijkheidsverplichtingen. Zij krijgen training over de principes en toepassing van de privacyregels en bij het uitvoeren van hun taken moeten zij rekening houden met het intern privacy beleid dat voor iedereen werd afgekondigd.

 

Welke partijen kunnen jouw gegevens ontvangen?

 • Dienstverleners

Read My Lips doet beroep op ondernemingen die in haar opdracht verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren. Read My Lips heeft met die verwerkers bindende afspraken gemaakt over een wettelijke, transparante en veilige verwerking van die gegevens. De verwerkingen die door verwerkers gebeuren hebben betrekking op ondersteunende functies zoals:

 - Klantenbeheer

 - Marketingondersteuning, marketing automation en marktonderzoek

 - Financieel beheer, facturatie, betalingen enz.

 - Personeelsadministratie

 - ICT-beheer

 - Verwerkers die applicaties leveren om gebruikersgedrag op websites bij te houden

 - Mailprogramma’s voor direct mailing

 - Post- en transportdiensten.

 

 • Partners

In het kader van specifieke samenwerkingen met bepaalde partners (zoals NV Pelckmans uitgevers en haar verschillende entiteiten die deel uitmaken van deze organisatie) delen wij soms gegevens met die partners.

 

 • Overheid en autoriteiten

Wij geven je gegevens door aan de overheid en autoriteiten als dat wettelijk verplicht is.

 

Wijzigingen aan deze privacyverklaring

Read My Lips kan deze privacy verklaring aanpassen. De meest recente versie vind je altijd terug op www.readmylips.be. Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert Read My Lips je via haar website of andere kanalen waarmee we met jou communiceren. Voor concrete vragen die verband houden met je privacy, kan je terecht op contact@readmylips.be.